Практика

 • Дружествено и търговско право: учредяване и прекратяване на дружества; съдействие при избора на най-удачната им форма от данъчна и корпоративна гледна точка, както и тяхното структуриране; структуриране на взаимоотношенията между съдружниците/акционерите, финансиране на дружеството от собствениците му и излизането им от него чрез съставяне и преговори по дружествени договори и други споразумения с грижа за всички аспекти на процеса, включително входиране на всички документи; наем и придобиване на офис площи, МПС и други необходими активи; сливания и придобивания, корпоративни промени; свикване и подготовка на общи събрания;
 • Облигационно право: договори; участие в преговори и подкрепа за достигане на споразумения и за избор на най-добрата им форма и условия;
 • Вещно право: пълно съдействие при преговори и сключване на сделки за недвижими имоти, съставяне на релевантната документация; пълна проверка на собственост, подготвяне на актове за собственост; апорти на недвижими имоти в дружествен капитал и становища по правните и данъчните последици;
 • Инвестиционен процес: участие в процеса на инвестиционно планиране и проектиране чрез съдействие и подготовка на документация и договори с подизпълнители /проектанти, надзор, проджект мениджмънт, управление и поддръжка/.
 • Трудово право: съдействие по всякакви трудово-правни въпроси, подготовка на трудови договори и прекратяването им на различни основания; подкрепа на мениджмънта в случай на различни ситуации със служители и работници.
 • Данъчно право: консултации по данъчни и ДДС въпроси.
 • Принудително изпълнение и Несъстоятелност: Нашият екип има богат опит в принудителното изпълнение и търговската несъстоятелност.
 • Имиграционно право
  • Процесуално представителство пред административните органи, съдебни спорове по граждански, търговски и административни дела, арбитражни дела.
  • Тясно сътрудничество с колеги, специализирани в наказателни производства.